Podmínky provizního prodeje

1)Cestovní kancelář AC Tour Jihlava provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny cestovní kanceláře informovaly AC Tour Jihlava že jsou řádně pojištěny proti úpadku. Zákazník je informován o cestovní kanceláři pořádající vybraný zájezd v podmínkách prodeje zájezdu jednotlivých touroperátorů. Zájezdy si u AC Tour Jihlava zákazník objednává za stejnou cenu a podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře. Cestovní kancelář AC Tour Jihlava si vyhrazuje právo oprav možných nepřesností v nabídce zájezdů vzniklé při jeho ručním zadávání do rezervačního systému.

2)Cestovní kancelář AC Tour Jihlava má právo odmítnout objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné nebo ty, kde zákazník uvede nesprávný, nebo časově nedostupný telefonický kontakt a není jej tak možné v otevírací době cestovní kanceláře AC Tour Jihlava na uvedeném telefonním čísle zastihnout. 3)Cestovní kancelář AC Tour Jihlava rezervuje zájezd dle objednávky zákazníka, pokud tato splňuje všechny náležitosti k této činnosti nutné. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, bude cestovní kancelář AC Tour Jihlava o tomto zákazníka neprodleně informovat. V případě, že je rezervace úspěšná, je o tomto zákazník zpravidla informován na v objednávce uvedeném telefonním čísle operátorem cestovní kancelářey AC Tour Jihlava případně elektronickou formou, nelze-li jej na telefonním čísle zastihnout.

4)Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je dle dohody zaslána cestovní smlouva s potřebnými pokyny faxem, e-mailem, případně poštou a to podle možností zákazníka a limitem určeným pro potvrzení závazné smlouvy. Zákazníkovi jsou stejně tak zaslány pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny pro zaplacení zálohy, případně doplatku. Zákazník je povinen zaslat podepsanou cestovní smlouvu zpět obratem v co možná nejkratší době cestovní kanceláři AC Tour Jihlava, nejpozději však do konce rezervační lhůty, při čemž musí brát jako závazné termíny pro platbu zálohy nebo doplatku. Cestovní kancelář AC Tour Jihlava není odpovědná za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka.

5)Za běžné zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 % z jeho plné ceny, pokud není dohodnuto jinak a následně pak jeden kalendářní měsíc před jeho uskutečněním doplatí zbylou sumu do plné ceny zájezdu. Zájezdy typu „last moment“ a zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny. Úhradu zájezdu je možné provést v hotovosti, přímo v kanceláři AC Tour Jihlava bankovním převodem na účet CK AC Tour Jihlava, nebo poštovní poukázkou.

6)Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, že cestovní kancelář, pořádající příslušný zájezd, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody, která by mu vznikla nepotvrzením smlouvy touroperátorem. Klient bere na vědomí, že smlouva je dvoustranný právní akt, který vzniká až konečným potvrzením obou stran, tj. klientem i touroperátorem.

7)Letecké společnosti si vzhledem k soustavnému zvyšování ceny leteckého benzínu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od klientů doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem. Podmínky stanovené cestovními kancelářemi je CK AC Tour Jihlava povinen akceptovat a neprodleně o těchto změnách informovat klienta.

8)Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat CK AC Tour Jihlava nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

9)CK AC Tour Jihlava u všech ubytovacích kapacit uvádí takovou kategorizaci (tj. počet hvězdiček), jako používá cestovní kancelář, která daný zájezd pořádá. Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie apartmánů a hotelů se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, vyjadřuje ohodnocení mínění pořádající cestovní kanceláře o kvalitě služeb. Toto ohodnocení tedy vyjadřuje subjektivní názor pořadatele zájezdu na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska požadavků středoevropského cestovatele. Tato stupnice nemá žádnou souvislost s mezinárodním označením hotelů hvězdičkami či apartmánů symbolem klíčů: *velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem a jednoduchým rozsahem stravování, je-li v ceně **jednoduché ubytování určené pro méně náročné a nenáročné turisty s jednoduchým rozsahem stravování, je-li v ceně *** běžný turistický standart ubytovacích kapacit **** velmi kvalitní ubytování, vyšší standart služeb ***** luxusní ubytování pro nejnáročnější

10)CK AC Tour Jihlava. nevystavuje zákazníkovi žádné doklady o zaplacení v případě, že zákazník hradí zájezd složením peněz v pobočce banky nebo na poště. K tomuto účelu tak zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, případně poštou. V případě, že zákazník skládá částku za zájezd v sídle společnosti CK AC Tour Jihlava je mu vystaven řádný příjmový doklad.

11)Poplatky spojené s objednání zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CK AC Tour Jihlava hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CK AC Tour Jihlava na účet pořádající cestovní kanceláře hradí CK AC Tour Jihlava. Poplatky za případné doplatky, zaviněné chybou některé ze zúčastněných stran, nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CK AC Tour Jihlava bez ohledu na příčinu.

12)Doklady potřebné k nastoupení zájezdu obdrží zákazník od CK AC Tour Jihlava neprodleně po jejich obdržení od touroperátora, případně od příslušné cestovní kanceláře. Letenky však mohou být zákazníkovi předány až na letišti zástupcem pořádající cestovní kanceláře. Pokud klient tyto doklady neobdrží sedm dní před zájezdem, je povinen o této skutečnosti informovat CK AC Tour Jihlava.

13)U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u zahraničního partnera cestovní kanceláře. V takovém případě je CK AC Tour Jihlava. oprávněná požadovat podle podmínek dané cestovní kanceláře zálohu ve výši 100% ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ní stejně tak ihned i storno podmínky dané cestovní kanceláře. V případě neúspěšné rezervace však neplatí podmínky bodu 9. a záloha se vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

14)Reklamaci k Vašemu zájezdu je třeba zaslat písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu, nejlépe potvrzený delegátem CK, fotografie atd. Vše je nutno zaslat na e-mail actour@ji.cz, poštou, nebo osobně na adresu sídla CK AC Tour Jihlava. AC Tour Jihlava dle zákona nezodpovídá za pořádající cestovní kanceláří poskytnuté služby a taky nevyřizuje jejich jménem reklamaci. Po obdržení reklamace je tato zaslána pořadateli zájezdu, kterým je povinen se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty.

15)CK AC Tour Jihlava si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd úmyslně neobjedná. Stejně tak může CK AC Tour Jihlava odmítnout zákazníka, který nevyplatil zálohu nebo částku po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

16)Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru a služeb CK AC Tour Jihlava jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašujeme, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Společnost AC Tour Jihlava, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv osobně nebo e-mailem na actour@ji.cz odvolat a AC Tour Jihlava údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.

17)CK AC Tour Jihlava prohlašuje, že veškeré Vaše údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním marketingovým účelům společnosti AC Tour Jihlava. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. pojištění). Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti. Podle zákona máte kdykoliv právo písemně žádat CK AC Tour Jihlava o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás AC Tour Jihlava zpracovává

VYBERTE SI Z NAŠÍ

NABÍDKY ZÁJEZDŮ

Zobrazit nabídku zájezdů